perfectes.xyz

مسافرانی که از قم رفته‌اند در بازگشت پایش و در صورت لزوم قرنطینه می‌شوند

قدیر گفت: باید تمام این افراد در لحظه برگشت از سفر مورد ارزیابی و پایش قرارگرفته و درصورت نیاز قرنطینه شوند.